แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา [ปพ.5] อิเลคทรอนิกส์[ปรับปรุง2560]


ใช้กันเรื่อยมาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สำหรับแบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา [ปพ.5] อิเลคทรอนิกส์ ปรับปรุงล่าสุด2560 [20/03/2560] แตกต่างจากpp5-601 ปพ.5 อิเลคทรอนิกส์ รุ่นปรับปรุง2558 มากพอสมควรเพื่อสอดรับกับการประเมินผลตามตัวชี้วัด/มาตรฐานหลักสูตรฯ
+++เน้นการกรอกคะแนนตามตัวชี้วัดรายข้อ สรุปผลรายข้อ[ผ่าน/ไม่ผ่าน] สรุปผลรวมเป็นร้อยละที่ผ่าน
+++สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน กำหนดเป็น 3 ส่วน(คะแนนสอบหน่วยการเรียน/คะแนนภาระชิ้นงาน/คะแนนตัวชี้วัด)
+++สัดส่วนคะแนนสอบกลางภาค(มัธยม) คะแนนสอบกลางปี(ประถม-ปลายภาคเรียนที่ 1)
+++สัดส่วนคะแนนสอบปลายปี/ปลายภาค รวมกับคะแนนข้อสอบกลาง[สำหรับรายวิชาที่มีการสอบข้อสอบกลาง]
+++สัดส่วนคะแนนต่างๆ โรงเรียนกำหนดเองได้ตามจุดเน้นของแต่ละโรงเรียน
+++ระดับประถมศึกษาไม่ได้แยกคะแนนเป็นภาคเรียนที่ 1 หรือ 2 เน้นประเมินต่อเนื่องตลอดปี

[รุ่นปรับปรุง2560 ราคา  500 บาท ใช้ได้ทั้งระดับประถมศึกษา ป.1-6 และระดับมัธยมศึกษา ม.1-3]
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 086-2516021 หรือแจ้งสั่งซื้อ ปพ.5 อิเลคทรอนิกส์ ตามขั้นตอนนี้ครับ
[1] แจ้งชื่อโรงเรียน/ตำบล/จังหวัด/สังกัด มาที่เมล์ suphinan_si@hotmail.com  ระบุระดับที่ต้องการ
[2] จ่ายเงินโดยการโอนเข้าบัญชี
[3] แจ้งการโอนเงิน จะส่งไฟล์ให้ทางเมล์ครับ

แบบรายงานคุณภาพระดับชั้นเรียน รศ.1+ปพ.6 แบบรายงานประจำตัวนักเรียน [ปรับปรุง2560]


[Update_20/3/2560] แบบรายงานระดับชั้นเรียน (รศ.1+ปพ.6) สำหรับไม่เกิน 15 รายวิชา คุณลักษณะ 8 ข้อ
+++เพิ่มชีทกรอกระดับผลการเรียนกรณีนักเรียนติด ร,มส
+++ปรับการกรอกคะแนนการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน เหลือเพียงช่องสรุปรวมช่องเดียว
+++เพิ่มรายงานสรุปการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ยังคงเรียกใช้ชือเดิม “แบบรายงานระดับชั้นเรียน รศ.1+ปพ.6” เป็นชื่อที่ผู้ทำตั้งชื่อและเรียกเอง..ตั้งแต่สมัยทำรายงานการศึกษา หลักสูตร 2521pp6 ปรับปรุง 2533 เลยตั้งชื่อตามนั้น “รศ.1” บวกกับแบบรายงานประจำตัวนักเรียน ปพ.6 ตามหลักสูตร2551 (หลายๆท่านคงคุ้นชื่อแล้วแหละ คิดว่างั้นนะครับ) ในปี 2560 ได้ปรับปรุงในส่วนของการกรอกระดับผลการเรียนกรณีนักเรียนติด ร,มส ของแต่ละวิชา+++ปรับการกรอกคะแนนการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน เหลือเพียงช่องสรุปรวมช่องเดียว+++เพิ่มรายงานสรุปการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน+++เพิ่มชื่อตำแหน่งของผู้บริหารสถานศึกษา ใช้ได้ทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ขอขอบคุณท่านที่นำไปใช้และแนะนำ เสริมแต่งให้แบบรายงานมีความสมบูรณ์ ครอบคุมประเด็นต่างๆที่ต้องรายงานและนำไปใช้ประโยชน์ ขอให้ทุกท่านมีความสุขกันทุกคนนะครับ…
กรอกข้อมูลผู้ร่วมใช้แบบรายงานระดับชั้นเรียน รศ.1+ปพ.6 ที่นี่ได้เลยครับ   [คลิ๊กดาวน์โหลด]
แบบรายงานระดับชั้นเรียน (รศ.1+ปพ.6) ดาวน์โหลดใช้ได้เลยครับ ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ

[ดาวน์โหลด] เครื่องมือประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
1. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  Download
2. แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน Download

[ดาวน์โหลด] เครื่องมืออื่นๆ
1.แบบประเมินตามระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับปฐมวัย (11 มาตรฐาน) และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (15 มาตรฐาน)  Download

2.การทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน

  • แบบบันทึกน้ำหนักส่วนสูง [ดาวน์โหลด]
  • คู่มือทดสอบสมรรถภาพกายนักเรียน [ดาวน์โหลด]
  • แบบรายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน
    • แบบบันทึกรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน ช่วงอายุ 4-6 ปี [ดาวน์โหลด]
    • แบบบันทึกรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน ช่วงอายุ 7-9 ปี [ดาวน์โหลด]
    • แบบบันทึกรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน ช่วงอายุ 10-15 ปี [ดาวน์โหลด]

แบบ ปพ.5 กับการบันทึกผลการทดสอบข้อสอบกลางของ สพฐ.


ปีการศึกษา 2557 สพฐ.กำหนดให้ใช้ข้อสอบกลางเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนปลายปีของผู้เรียนใน 5 ชั้นเรียน ได้แก่
1) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในวิชาภาษาไทยpp5_58002
2) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
3) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
– สัดส่วนคะแนน ได้กำหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับคะแนนปลายภาคเรียนเป็น 70 : 30 ซึ่งร้อยละ 70 เป็นคะแนนระหว่างเรียนที่เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลของสถาน ศึกษา ในส่วนร้อยละ 30 แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกร้อยละ 80 มาจากผลการประเมินที่ได้จากข้อสอบของสถานศึกษาหรือเขตพื้นที่ และส่วนที่สองร้อยละ 20 มาจากผลการประเมินที่ได้จากข้อสอบของส่วนกลาง จัดทำโดยสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ

[อ่านเพิ่มเติม] การใช้ข้อสอบกลางในการสอบปลายปี       คู่มือการใช้ข้อสอบกลาง 20% ในการสอบปลายปี

แบบ ปพ.5 Update กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนสมาชิกร่วมใช้แบบ ปพ.5 อิเลคทรอนิกส์ สามารถดาวน์โหลดได้
[ระดับประถมศึกษา] https://madoodadi.files.wordpress.com/2015/03/pp5p_2558v8-58-02memb.xlsx
[ระดับมัธยมศึกษา]  https://madoodadi.files.wordpress.com/2015/03/pp5m_2558v8-58-02memb.xlsx

[ดาวน์โหลดฟ้อนต์ TH Sarabun]

แบบรายงานคุณภาพระดับชั้นเรียน รศ.1+ปพ.6 แบบรายงานประจำตัวนักเรียน [ปรับปรุง2559]


[Update] 18/04/2559
ในช่วงปิดภาคเรียนตุลาคม 2557 อาจจะเป็นเพราะว่างๆ (แต่ไม่ค่อยได้หยุดพักเท่าไหร่นะครับ) เลยหยิบงานเดิมๆ ที่จัดทำและเผยแพร่มานานหลายปี (มีคนร่วมใช้เยอะพอสมควร..คิดว่างั้น) “แบบรายงานระดับชั้นเรียน รศ.1+ปพ.6” (เป็นชื่อที่ผู้ทำตั้งชื่อและเรียกเอง..นึกถึงสมัยทำรายงานการศึกษา หลักrs1pp6สูตร 2521 ปรับปรุง 2533 เลยตั้งชื่อตามนั้น “รศ.1”) มาปรับ เติม เสริม แต่ง ให้พร้อมใช้งานรับการเปิดเรียน รองรับการรายงานผลการเรียนที่เพิ่มรายวิชาหน้าที่พลเมืองเข้ามาอีกหนึ่งรายวิชา จึงได้เพิ่มช่องรายวิชาให้มากขึ้น เพิ่มช่องจำนวนนักเรียนมากกว่าเดิมเป็น 50 คน เพิ่มการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในแบบรายงานนักเรียนรายบุคคล (ปพ.6) เติมแต่งให้ดูเรียบง่าย สวยงาม สะดวกต่อการใช้งานและนำรายงานไปใช้ประโยชน์ คงช่วยลดภาระการจัดทำรายงานประจำชั้นของครู ได้รวดเร็ว เป็นระบบ (ไม่เครียด ไม่ต้องจิ้มเครื่องคิดเลข…ครูเราจะได้มีเวลาว่าง ไปเตรียมและเน้นการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนมากขึ้น) ขอขอบคุณท่านที่นำไปใช้และแนะนำ เสริมแต่งให้แบบรายงานมีความสมบูรณ์ ครอบคุมประเด็นต่างๆที่ต้องรายงานและนำไปใช้ประโยชน์ ขอให้ทุกท่านมีความสุขกันทุกคนนะครับ…
สมัครสมาชิกผู้ร่วมใช้แบบรายงานระดับชั้นเรียน กรุณากรอกข้อมูลที่นี่ด้วยครับ
[ขอบคุณมากครับที่ร่วมใช้และกรอกข้อมูลสมาชิก]

[ดาวน์โหลด] แบบรายงานระดับชั้นเรียน
1. แบบรายงานระดับชั้นเรียน สำหรับ 11 รายวิชา คุณลักษณะ 8 ข้อ นักเรียนไม่เกิน 45 คน  Download
2. แบบรายงานระดับชั้นเรียน สำหรับ 11 รายวิชา คุณลักษณะ 8 ข้อ นักเรียนไม่เกิน 50 คน  Download
3. แบบรายงานระดับชั้นเรียน สำหรับ 15 รายวิชา คุณลักษณะ 8 ข้อ นักเรียนไม่เกิน 50 คน  Download
4. แบบรายงานระดับชั้นเรียน สำหรับ 15 รายวิชา คุณลักษณะ 8 ข้อ นักเรียนไม่เกิน 50 คน  Download [update_20/3/2560]

[ดาวน์โหลด] เครื่องมือประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
1. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  Download
2. แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน Download
[ดาวน์โหลด] เครื่องมืออื่นๆ
1.แบบประเมินตามระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Download

ติดตามเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/pp5suphi
https://www.facebook.com/madoo.madooda
http://wnpschool.wordpress.com/

สมาชิกผู้ใช้ ปพ.5 อิเลคทรอนิกส์


ขอขอบคุณโรงเรียนสมาชิกผู้ใช้ ปพ.5 อิเลคทรอนิกส์ทุกโรงเรียน ที่สนใจได้นำ ปพ.5 หลักสูตร 2551 ไปใช้ และให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย สำหรับข้อแนะนำต่างๆได้นำมาปรับปรุงให้ใช้งานได้เหมาะสมยิ่งขึ้น ขอบคุณทุกท่านนะครับ  สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ https://madoodadi.wordpress.com/pp5members

ข้อแนะนำการก๊อปปี้ Copy—วาง Paste ข้อมูลใน  ปพ.5 อิเลคทรอนิกส์

แบบรายงานคุณภาพระดับชั้นเรียน รศ.1+ปพ.6 แบบรายงานประจำตัวนักเรียน

ดาวน์โหลดฟอนต์ ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
———Font TH SarabunNEW.zip
———Font TH SarabunPSK Package .rar
———Font TH Sarabun IT9 .rar (สามารถพิมพ์ตัวเลขอารบิกแล้วเปลี่ยนเป็นตัวเลขไทยอัตโนมัติ)

ปพ.5 อิเลคทรอนิกส์ (หลักสูตร2551) v3.55.03


—ปรับปรุงล่าสุด v3.55.03 Final (12/03/2555)
—สิ่งที่ปรับปรุง
++เพิ่มการเลือกสถานะของนักเรียน “ซีทนักเรียน” เด็กกำลังเรียนให้ปล่อยเป็นช่องว่างไว้ ส่วนเด็กที่ออกระหว่างปีทุกกรณี ให้เลือกสถานะ “ออก”
++การนับจำนวนไปแสดงผลที่หน้าปก ปพ. (แสดงจำนวนเด็กที่มีอยู่จริง ณ สิ้นปี/จำนวนคนที่ได้ผลการเรียนแต่ละระดับ 0,1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,ร,มส,/จำนวนคนที่ได้ผลการประเมินคิดการเขียน คุณลักษณะแต่ละระดับ รวมแล้วได้เท่ากับจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ สิ้นปีการศึกษา)

[ตัวอย่างไฟล์ ปพ.5-อิเลคทรอนิกส์ ระดับประถม] Download คลิกที่นี่

[ตัวอย่างไฟล์ ปพ.5-อิเลคทรอนิกส์ ระดับมัธยม] Download คลิกที่นี่

โรงเรียนสมาชิกผู้ใช้ ปพ.5 อิเลคทรอนิกส์ ดาวน์โหลดไฟล์ Download คลิ๊กที่นี่

ข้อแนะนำการก๊อปปี้ Copy—วาง Paste ข้อมูลในโปรแกรม ปพ.5

แบบรายงานคุณภาพระดับชั้นเรียน รศ.1+ปพ.6 แบบรายงานประจำตัวนักเรียน[ปรับปรุง2557]


[Update_18/10/2557]แบบรายงานคุณภาพระดับชั้นเรียน รศ.1+ปพ.6 แบบรายงานประจำตัวนักเรียน

+++เพิ่มช่องบันทึกรายวิชา เป็น 11 รายวิชา คุณลักษณะ 8 ข้อ +++เพิ่มช่องบันทึกการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน+++ปรับหน้ารายงานนักเรียนรายบุคคล
Download  รศ.1+ปพ.6 v.1.2014.10 ดาวน์โหลด สำหรับ  11 รายวิชา  คุณลักษณะฯ 8 ข้อ

[Update_4/4/2557]แบบรายงานคุณภาพระดับชั้นเรียน รศ.1+ปพ.6 แบบรายงานประจำตัวนักเรียน ปรับปรุงใหม่ (04/04/2557)

+++ปรับการจัดอันดับที่สอบได้ในห้องเรียน สามารถเลือกได้ว่า จัดเรียงอันดับตาม คะแนนร้อยละ หรือ ผลการเรียนเฉลี่ย โดย เข้าที่ชีท “เกณฑ์” แล้วเลือกรูปแบบการจัดลำดับที่สอบได้….

รศ.1+ปพ.6 v.3.2014.06 ดาวน์โหลด (Update_20/06/2557) สำหรับ  14 รายวิชา  คุณลักษณะฯ 10 ข้อ

rs6v2014 รศ.1+ปพ.6 v.1.2014.04 ดาวน์โหลด สำหรับ  10 รายวิชา  คุณลักษณะฯ 8 ข้อ  

รศ.1+ปพ.6 v.3.2014.04 ดาวน์โหลด สำหรับ  14 รายวิชา  คุณลักษณะฯ 10 ข้อ

 

แบบรายงานคุณภาพระดับชั้นเรียน รศ.1+ปพ.6 แบบรายงานประจำตัวนักเรียน v11.06 ปรับปรุงใหม่ (08/06/2554) —รศ.1+ปพ.6 v11.06 ออกแล้วปรับปรุงใหม่ มี 3 แบบนะครับ —– รศ.1+ปพ.6 v1.11.06 สำหรับโรงเรียนที่กำหนด  10 รายวิชา  คุณลักษณะฯ 8 ข้อ    Download คลิ๊กที่นี่ —– รศ.1+ปพ.6 v2.11.06 สำหรับโรงเรียนที่กำหนด  10 รายวิชา  คุณลักษณะฯ 10 ข้อ  Download คลิ๊กที่นี่ —– รศ.1+ปพ.6 v3.11.06 สำหรับโรงเรียนที่กำหนด  14 รายวิชา  คุณลักษณะฯ 10 ข้อ  Download คลิ๊กที่นี่  ++สิ่งที่ปรับปรุง+++ (08/06/2554) ++เพิ่มชีท “เกณฑ์” โรงเรียนสามารถกำหนดเกณฑ์ช่วงคะแนนประเมินผลรายวิชา คุณลักษณะฯ อ่านคิดวิเคราะห์ ได้ ++การสรุปผลการประเมินคุณลักษณะฯรวมทุกรายวิชา—–โดยการหาค่ากลางแบบ Mode ++การสรุปผลการประเมินอ่านคิดวิเคราะห์รวมทุกรายวิชา–ใช้ค่าร้อยละของคะแนน ที่ได้เทียบกับเกณฑ์สถานศึกษา ++เพิ่มแผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ จำนวนนักเรียนตามระดับผลการเรียน คะแนนเฉลี่ยแต่ละรายวิชา ++เพิ่มการตรวจสอบค่าข้อมูล——ป้องกันไม่ให้กรอกคะแนนที่ได้เกินคะแนนเต็ม ++ รศ.1+ปพ.6 v1.11.06 สำหรับโรงเรียนที่กำหนดคุณลักษณะฯ ไว้  8 ข้อ ++ รศ.1+ปพ.6 v2.11.06 สำหรับโรงเรียนที่กำหนดคุณลักษณะฯ ไว้ไม่เกิน  10 ข้อ

ปพ.5 อิเลคทรอนิกส์ (หลักสูตร2551) v4.54.05


—ช่วยในการประมวลผล/สรุปการมาเรียน /คะแนน ตัดเกรดผลการเรียน
—สามารถปริ้นออกเป็นเล่มเอกสาร ปพ.5
—ระบบผลการเรียน  รายวิชาใช้ระบบตัวเลข 8 ระดับ (0 , 1 , 1.5 , 2 , 2.5 , 3 , 3.5, 4) โรงเรียนกำหนดช่วงคะแนนเองได้
—ระบบผลการประเมิน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ อ่านคิดวิเคราะห์เขียน ใช้ระบบตัวเลข 4 ระดับ  (0 , 1 , 2 , 3 ) โรงเรียน กำหนด ช่วงคะแนนเองได้
—ระบบผลการประเมิน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ใช้เกณฑ์ตัดสิน 2 ระดับ  (ผ่าน , ไม่ผ่าน ) โรงเรียนกำหนดช่วงคะแนนเองได้

——————————————————————————————————————————–
—ปรับปรุง v4.54.05 Final (30/05/2554)
—สิ่งที่ปรับปรุง ++ปรับเพิ่มช่องการประเมินคุณลักษณะฯ ได้ 10 ข้อ
++ส่วนอื่นๆ เหมือน v3.54.05 Final (20/05/2554)
++เพิ่มชีท “เกณฑ์” โรงเรียนสามารถกำหนดเกณฑ์ช่วงคะแนนการประเมินผลได้
++ใช้บันทึกผลการเรียนทั้งรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
++เพิ่มบันทึกข้อความ—-เสนอรายงานผลการจัดการเรียนรู้ต่อผู้บริหารสถานศึกษา
++เพิ่มแผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ จำนวนนักเรียนตามระดับผลการเรียน คะแนนเฉลี่ยรายภาคเรียนและทั้งปี
++การตรวจสอบค่าข้อมูล ป้องกันไม่ให้กรอกคะแนนที่ได้เกินคะแนนเต็ม
++เพิ่มไฮไลท์์เน้นสีข้อความ–คะแนนที่ต่ำกว่า 50%เป็นตัวสีแดงขีดเส้นใต้  เกรด 0 ไฮไลท์สีในช่องคะแนน
[ตัวอย่างไฟล์ ปพ.5 ระดับประถม] Download คลิกที่นี่

[ตัวอย่างไฟล์ ปพ.5 ระดับมัธยม] Download คลิกที่นี่

ปพ.5 อิเลคทรอนิกส์(หลักสูตร 2551) v3.54.05


—ช่วยในการประมวลผล/สรุปการมาเรียน /คะแนน ตัดเกรดผลการเรียน
—สามารถปริ้นออกเป็นเล่มเอกสาร ปพ.5
—ระบบผลการเรียน  รายวิชาใช้ระบบตัวเลข 8 ระดับ (0 , 1 , 1.5 , 2 , 2.5 , 3 , 3.5, 4) โรงเรียนกำหนดช่วงคะแนนเองได้
—ระบบผลการประเมิน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ อ่านคิดวิเคราะห์เขียน ใช้ระบบตัวเลข 4 ระดับ  (0 , 1 , 2 , 3 ) โรงเรียน กำหนด ช่วงคะแนนเองได้
—ระบบผลการประเมิน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ใช้เกณฑ์ตัดสิน 2 ระดับ  (ผ่าน , ไม่ผ่าน ) โรงเรียนกำหนดช่วงคะแนนเองได้

——————————————————————————————————————————–
—ปรับปรุงล่าสุด v3.54.05 Final (20/05/2554)
—สิ่งที่ปรับปรุง ++เพิ่มชีท “เกณฑ์” โรงเรียนสามารถกำหนดเกณฑ์ช่วงคะแนนการประเมินผลได้
++ใช้บันทึกผลการเรียนทั้งรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
++เพิ่มบันทึกข้อความ—-เสนอรายงานผลการจัดการเรียนรู้ต่อผู้บริหารสถานศึกษา
++เพิ่มแผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ จำนวนนักเรียนตามระดับผลการเรียน คะแนนเฉลี่ยรายภาคเรียนและทั้งปี
++การตรวจสอบค่าข้อมูล ป้องกันไม่ให้กรอกคะแนนที่ได้เกินคะแนนเต็ม
++เพิ่มไฮไลท์์เน้นสีข้อความ–คะแนนที่ต่ำกว่า 50%เป็นตัวสีแดงขีดเส้นใต้  เกรด 0 ไฮไลท์สีในช่องคะแนน

[ตัวอย่างไฟล์ ปพ.5 ระดับประถม] Download คลิกที่นี่

[ตัวอย่างไฟล์ ปพ.5 ระดับมัธยม] Download คลิกที่นี่
——————————————————————————————————————————–