สมาชิกผู้ใช้ ปพ.5 อิเลคทรอนิกส์


ขอขอบคุณโรงเรียนสมาชิกผู้ใช้ ปพ.5 อิเลคทรอนิกส์ทุกโรงเรียน ที่สนใจได้นำ ปพ.5 หลักสูตร 2551 ไปใช้ และให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย สำหรับข้อแนะนำต่างๆได้นำมาปรับปรุงให้ใช้งานได้เหมาะสมยิ่งขึ้น ขอบคุณทุกท่านนะครับ  สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ http://madoodadi.wordpress.com/pp5members

ข้อแนะนำการก๊อปปี้ Copy—วาง Paste ข้อมูลใน  ปพ.5 อิเลคทรอนิกส์

แบบรายงานคุณภาพระดับชั้นเรียน รศ.1+ปพ.6 แบบรายงานประจำตัวนักเรียน

ดาวน์โหลดฟอนต์ ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
———Font TH SarabunNEW.zip
———Font TH SarabunPSK Package .rar
———Font TH Sarabun IT9 .rar (สามารถพิมพ์ตัวเลขอารบิกแล้วเปลี่ยนเป็นตัวเลขไทยอัตโนมัติ)

ปพ.5 อิเลคทรอนิกส์ (หลักสูตร2551) v3.55.03


—ปรับปรุงล่าสุด v3.55.03 Final (12/03/2555)
—สิ่งที่ปรับปรุง
++เพิ่มการเลือกสถานะของนักเรียน “ซีทนักเรียน” เด็กกำลังเรียนให้ปล่อยเป็นช่องว่างไว้ ส่วนเด็กที่ออกระหว่างปีทุกกรณี ให้เลือกสถานะ “ออก”
++การนับจำนวนไปแสดงผลที่หน้าปก ปพ. (แสดงจำนวนเด็กที่มีอยู่จริง ณ สิ้นปี/จำนวนคนที่ได้ผลการเรียนแต่ละระดับ 0,1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,ร,มส,/จำนวนคนที่ได้ผลการประเมินคิดการเขียน คุณลักษณะแต่ละระดับ รวมแล้วได้เท่ากับจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ สิ้นปีการศึกษา)

[ตัวอย่างไฟล์ ปพ.5-อิเลคทรอนิกส์ ระดับประถม] Download คลิกที่นี่

[ตัวอย่างไฟล์ ปพ.5-อิเลคทรอนิกส์ ระดับมัธยม] Download คลิกที่นี่

โรงเรียนสมาชิกผู้ใช้ ปพ.5 อิเลคทรอนิกส์ ดาวน์โหลดไฟล์ Download คลิ๊กที่นี่

ข้อแนะนำการก๊อปปี้ Copy—วาง Paste ข้อมูลในโปรแกรม ปพ.5

แบบรายงานคุณภาพระดับชั้นเรียน รศ.1+ปพ.6 แบบรายงานประจำตัวนักเรียน


[Update_18/10/2557]แบบรายงานคุณภาพระดับชั้นเรียน รศ.1+ปพ.6 แบบรายงานประจำตัวนักเรียน

+++เพิ่มช่องบันทึกรายวิชา เป็น 11 รายวิชา คุณลักษณะ 8 ข้อ +++เพิ่มช่องบันทึกการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน+++ปรับหน้ารายงานนักเรียนรายบุคคล
Download  รศ.1+ปพ.6 v.1.2014.10 ดาวน์โหลด สำหรับ  11 รายวิชา  คุณลักษณะฯ 8 ข้อ

[Update_4/4/2557]แบบรายงานคุณภาพระดับชั้นเรียน รศ.1+ปพ.6 แบบรายงานประจำตัวนักเรียน ปรับปรุงใหม่ (04/04/2557)

+++ปรับการจัดอันดับที่สอบได้ในห้องเรียน สามารถเลือกได้ว่า จัดเรียงอันดับตาม คะแนนร้อยละ หรือ ผลการเรียนเฉลี่ย โดย เข้าที่ชีท “เกณฑ์” แล้วเลือกรูปแบบการจัดลำดับที่สอบได้….

รศ.1+ปพ.6 v.3.2014.06 ดาวน์โหลด (Update_20/06/2557) สำหรับ  14 รายวิชา  คุณลักษณะฯ 10 ข้อ

rs6v2014 รศ.1+ปพ.6 v.1.2014.04 ดาวน์โหลด สำหรับ  10 รายวิชา  คุณลักษณะฯ 8 ข้อ  

รศ.1+ปพ.6 v.3.2014.04 ดาวน์โหลด สำหรับ  14 รายวิชา  คุณลักษณะฯ 10 ข้อ

 

แบบรายงานคุณภาพระดับชั้นเรียน รศ.1+ปพ.6 แบบรายงานประจำตัวนักเรียน v11.06 ปรับปรุงใหม่ (08/06/2554) —รศ.1+ปพ.6 v11.06 ออกแล้วปรับปรุงใหม่ มี 3 แบบนะครับ —– รศ.1+ปพ.6 v1.11.06 สำหรับโรงเรียนที่กำหนด  10 รายวิชา  คุณลักษณะฯ 8 ข้อ    Download คลิ๊กที่นี่ —– รศ.1+ปพ.6 v2.11.06 สำหรับโรงเรียนที่กำหนด  10 รายวิชา  คุณลักษณะฯ 10 ข้อ  Download คลิ๊กที่นี่ —– รศ.1+ปพ.6 v3.11.06 สำหรับโรงเรียนที่กำหนด  14 รายวิชา  คุณลักษณะฯ 10 ข้อ  Download คลิ๊กที่นี่  ++สิ่งที่ปรับปรุง+++ (08/06/2554) ++เพิ่มชีท “เกณฑ์” โรงเรียนสามารถกำหนดเกณฑ์ช่วงคะแนนประเมินผลรายวิชา คุณลักษณะฯ อ่านคิดวิเคราะห์ ได้ ++การสรุปผลการประเมินคุณลักษณะฯรวมทุกรายวิชา—–โดยการหาค่ากลางแบบ Mode ++การสรุปผลการประเมินอ่านคิดวิเคราะห์รวมทุกรายวิชา–ใช้ค่าร้อยละของคะแนน ที่ได้เทียบกับเกณฑ์สถานศึกษา ++เพิ่มแผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ จำนวนนักเรียนตามระดับผลการเรียน คะแนนเฉลี่ยแต่ละรายวิชา ++เพิ่มการตรวจสอบค่าข้อมูล——ป้องกันไม่ให้กรอกคะแนนที่ได้เกินคะแนนเต็ม ++ รศ.1+ปพ.6 v1.11.06 สำหรับโรงเรียนที่กำหนดคุณลักษณะฯ ไว้  8 ข้อ ++ รศ.1+ปพ.6 v2.11.06 สำหรับโรงเรียนที่กำหนดคุณลักษณะฯ ไว้ไม่เกิน  10 ข้อ

ปพ.5 อิเลคทรอนิกส์ (หลักสูตร2551) v4.54.05


—ช่วยในการประมวลผล/สรุปการมาเรียน /คะแนน ตัดเกรดผลการเรียน
—สามารถปริ้นออกเป็นเล่มเอกสาร ปพ.5
—ระบบผลการเรียน  รายวิชาใช้ระบบตัวเลข 8 ระดับ (0 , 1 , 1.5 , 2 , 2.5 , 3 , 3.5, 4) โรงเรียนกำหนดช่วงคะแนนเองได้
—ระบบผลการประเมิน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ อ่านคิดวิเคราะห์เขียน ใช้ระบบตัวเลข 4 ระดับ  (0 , 1 , 2 , 3 ) โรงเรียน กำหนด ช่วงคะแนนเองได้
—ระบบผลการประเมิน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ใช้เกณฑ์ตัดสิน 2 ระดับ  (ผ่าน , ไม่ผ่าน ) โรงเรียนกำหนดช่วงคะแนนเองได้

——————————————————————————————————————————–
—ปรับปรุง v4.54.05 Final (30/05/2554)
—สิ่งที่ปรับปรุง ++ปรับเพิ่มช่องการประเมินคุณลักษณะฯ ได้ 10 ข้อ
++ส่วนอื่นๆ เหมือน v3.54.05 Final (20/05/2554)
++เพิ่มชีท “เกณฑ์” โรงเรียนสามารถกำหนดเกณฑ์ช่วงคะแนนการประเมินผลได้
++ใช้บันทึกผลการเรียนทั้งรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
++เพิ่มบันทึกข้อความ—-เสนอรายงานผลการจัดการเรียนรู้ต่อผู้บริหารสถานศึกษา
++เพิ่มแผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ จำนวนนักเรียนตามระดับผลการเรียน คะแนนเฉลี่ยรายภาคเรียนและทั้งปี
++การตรวจสอบค่าข้อมูล ป้องกันไม่ให้กรอกคะแนนที่ได้เกินคะแนนเต็ม
++เพิ่มไฮไลท์์เน้นสีข้อความ–คะแนนที่ต่ำกว่า 50%เป็นตัวสีแดงขีดเส้นใต้  เกรด 0 ไฮไลท์สีในช่องคะแนน
[ตัวอย่างไฟล์ ปพ.5 ระดับประถม] Download คลิกที่นี่

[ตัวอย่างไฟล์ ปพ.5 ระดับมัธยม] Download คลิกที่นี่

ปพ.5 อิเลคทรอนิกส์(หลักสูตร 2551) v3.54.05


—ช่วยในการประมวลผล/สรุปการมาเรียน /คะแนน ตัดเกรดผลการเรียน
—สามารถปริ้นออกเป็นเล่มเอกสาร ปพ.5
—ระบบผลการเรียน  รายวิชาใช้ระบบตัวเลข 8 ระดับ (0 , 1 , 1.5 , 2 , 2.5 , 3 , 3.5, 4) โรงเรียนกำหนดช่วงคะแนนเองได้
—ระบบผลการประเมิน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ อ่านคิดวิเคราะห์เขียน ใช้ระบบตัวเลข 4 ระดับ  (0 , 1 , 2 , 3 ) โรงเรียน กำหนด ช่วงคะแนนเองได้
—ระบบผลการประเมิน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ใช้เกณฑ์ตัดสิน 2 ระดับ  (ผ่าน , ไม่ผ่าน ) โรงเรียนกำหนดช่วงคะแนนเองได้

——————————————————————————————————————————–
—ปรับปรุงล่าสุด v3.54.05 Final (20/05/2554)
—สิ่งที่ปรับปรุง ++เพิ่มชีท “เกณฑ์” โรงเรียนสามารถกำหนดเกณฑ์ช่วงคะแนนการประเมินผลได้
++ใช้บันทึกผลการเรียนทั้งรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
++เพิ่มบันทึกข้อความ—-เสนอรายงานผลการจัดการเรียนรู้ต่อผู้บริหารสถานศึกษา
++เพิ่มแผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ จำนวนนักเรียนตามระดับผลการเรียน คะแนนเฉลี่ยรายภาคเรียนและทั้งปี
++การตรวจสอบค่าข้อมูล ป้องกันไม่ให้กรอกคะแนนที่ได้เกินคะแนนเต็ม
++เพิ่มไฮไลท์์เน้นสีข้อความ–คะแนนที่ต่ำกว่า 50%เป็นตัวสีแดงขีดเส้นใต้  เกรด 0 ไฮไลท์สีในช่องคะแนน

[ตัวอย่างไฟล์ ปพ.5 ระดับประถม] Download คลิกที่นี่

[ตัวอย่างไฟล์ ปพ.5 ระดับมัธยม] Download คลิกที่นี่
——————————————————————————————————————————–

โปรแกรม ปพ.1-3 หลักสูตร2551


โดยคุณเอกลักษณ์  ทิมทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. ได้จัดทำโปรแกรมพิมพ์ ปพ.1-3 (EDUDOC51) สำหรับโรงเรียนประถม -ขยายโอกาส ใช้ได้ดีมาก  สามารถนำเข้าข้อมูลจากโปรแกรม SMIS พิมพ์เอกสาร ปพ.1 ปพ.2 ปพ.3 ปพ.7 มีคู่มือการใช้งาน (คล้ายโปรแกรมStudent)

———————–ไฟล์  คู่มือการใช้ v1.0.2.6 คลิีกดาวน์โหลด 10.85MB

สำหรับโรงเรียนที่ติดตั้งโปรแกรมใหม่ [คลิ๊กดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรมทั้งหมด สำหรับติดตั้งใหม่ ]

EDUDOC51v1.0.3.3[3 มกราคม 2556] ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรมทั้งหมด สำหรับติดตั้งใหม่
EDUDOC51v1.0.3.4 [19 มกราคม 2556] ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรมทั้งหมด สำหรับติดตั้งใหม่
EDUDOC51v1.0.3.5[3 กุมภาพันธ์ 2556] ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรมทั้งหมด สำหรับติดตั้งใหม่
EDUDOC51v1.0.3.6[15 กุมภาพันธ์ 2556] ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรมทั้งหมด สำหรับติดตั้งใหม่

EDUDOC51v1.0.3.7[8 มีนาคม 2556] ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรมทั้งหมด สำหรับติดตั้งใหม่

1.ดาวน์โหลดโปรแกรม 1-5 แล้วติดตั้ง
————-1.DotNetFX35.rar ขนาด 187.33 MB ดาวน์โหลด
————-2.CrystalReports10_5.rar ขนาด 36MB ดาวน์โหลด
————-3.CrystalReports12.0.rar ขนาด 42MB ดาวน์โหลด
————-4.VSTOR30.rar ขนาด 1.88 MB ดาวน์โหลด
————-5.WindowsInstaller3_1.rar ขนาด 2.41MB ดาวน์โหลด

2.ดาวน์โหลดโปรแกรม EDUDOC51 ทั้งตัว Setup และตัว Update ไปติดตั้ง
————-6.EDUDOC51v1.0.3.5 setup ขนาด 4MB_30_Jan_2013 ดาวน์โหลด
————-7.EDUDOC51_Update_Only_1035ขนาด 1MB_3_Feb_2013 ดาวน์โหลด
————-8.EDUDOC51_Update_Only_1036ขนาด 1MB_15_Feb_2013 ดาวน์โหลด
————-9.Update_Report_V1036_4Mar_2013.exe ขนาด 381.72KB ดาวน์โหลด

3.จัดทำข้อมูลตามคู่มือ
————-คู่มือการใช้โปรแกรม EDUDOC51v1.0.3.3 (.pdf) ดาวน์โหลด
————-การใช้โปรแกรมพิมพ์เอกสารทางการศึกษาตาม.pdf ดาวน์โหลด

ติดตามความเคลื่อนไหวโปรแกรมEDUDOC51
เว็บไซต์ EDUDOC51—-http://106.0.176.61/edudoc51/
วิดีโอบรรยายการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม—-http://106.0.176.61/edudoc51/?page_id=47
ดาวน์โหลด โปรแกรม EDUDOC51 เวอร์ชั่นล่าสุด—-http://106.0.176.61/edudoc51/?page_id=40
ติดตามทาง facbook.com——http://www.facebook.com/EDUDOC51

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.